ADempiere ERP&CRM na Slovensku/ Rozhovor: Michal Žilinčár / ZITEC, s.r.o.

 

Zdroj: IW 12/2012

Pre­čo ste sa roz­hod­li pre ADem­pie­re?
Bol to vý­sle­dok ana­lý­zy to­ho, čo je dos­tup­né na tr­hu. ADem­pie­re naj­lep­šie pok­rý­val nie­len roz­sah ob­las­tí, kto­ré do­ká­že rie­šiť (veľ­koob­chod, ma­loob­chod, vý­ro­ba), ale svo­jím kon­cep­tom rie­še­nia má pred­pok­la­dy aj na dl­ho­do­bú ži­vot­nosť. To sa aj do­te­raz pre­ja­vu­je, keď­že sil­ná me­dzi­ná­rod­ná ko­mu­ni­ta stá­le in­teg­ru­je do pro­jek­tu no­vé tech­no­ló­gie a pod­po­ru pre no­vé spô­so­by prá­ce. Ok­rem roz­hra­nia Ajax webUI na inter­ne­to­vý prís­tup k sys­té­mu bo­lo vy­vi­nu­té aj roz­hra­nie pre mo­bil­né te­le­fó­ny či tab­le­ty.