ADempiere WMS prezentácia na logistickej konferencii

v priestoroch hotela Carlton sa uskutočnil 7. roč­ník lo­gis­tic­ké­ho fó­ra.

Ide o stretnutie, kde slo­ven­skí lo­gis­tic­kí od­bor­ní­ci získavakú prehľad o najnovších re­le­van­tné in­for­má­ciach z lo­gis­tic­ké­ho pros­tre­dia. Bolo prezentované riešenie postavené na ADempiere CRM s rozšírením o libero warehouse management plugin. K reč­níc­ke­mu pul­tu sa pos­ta­vi­li Yon­gkyo Jeong, CEO, Al­bat­ros Lo­gis­tics, a Nor­bert Be­de, ko­na­teľ, MUL­TI­MA­GE, kto­rí prí­tom­ným lo­gis­tic­kým od­bor­ní­kom prib­lí­ži­li WMS rie­še­nie na bá­ze open sour­ce, kto­ré pri­nie­slo lo­gis­tic­kej fir­me Al­bat­ros efek­tív­ne fun­gu­jú­ci sklad a zní­ži­lo nák­la­dy na za­ob­sta­ra­nie WMS sys­té­mu.